Provozní řád projekcí Kina Kamenice nad Lipou

1.Provozovatelem Kina Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. Armády 112, 394 81 Kamenice nad Lipou, je SKZM , se sídlem Kamenice nad Lipou, U Kulturního domu 495, 394 70 IČ: 003661112.
2. Kino je veřejnou kulturní institucí města, která slouží především k promítání filmových představení, dále pak k pořádání koncertů či divadelních představení, konferencí a dalších kulturních akcí.
3. Kino je způsobilé k promítání filmů z digitálních projekcí ve standardu DCI se zvukovým záznamem 7.1.
4. Kapacita kina je 101 míst + 2 místa pro invalidní vozík.
5. V kinosále je na základě zákona o autorských právech přísně zakázáno pořizovatjakékoliv audiovizuální záznamy; dále se zakazuje používat mobilní telefon nebo jiné technické zařízení.
6. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou pracovníci kina vykázat bez nároku na náhradu celého nebo i části vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.
7. Filmové představení bude zahájeno, pouze pokud bude prodáno minimálně 5 vstupenek.
8. V prostorách kina je zakázáno kouřit, požívat a jakkoliv manipulovat a vnášet omamné a psychotropní látky a vodit či vnášet jakákoliv zvířata. Dále je zakázáno vnášet jakékoliv potraviny nebo nápoje do sálu kina vyjma občerstvení zakoupeného ve vestibulu kina.
9. Pokladna je otevřena 1 hodinu před začátkem představení a uzavírá se 15 minut po zahájení programu.
10. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný příplatek na Fond kinematografie MK stanovený zákonem České národní rady č.241/1992 ze dne 14.4. 1992;násl.
11. Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny nebo odpovědné osoby u sálu, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Zakoupené vstupenky se zpě nepřijímají nevyměňují.
12. Poskytnout volnou vstupenku neumožňují závazky provozovatele vyplývající ze Smlouvy mezi distributorem a provozovatelem kina.
13. Vstupenky lze rezervovat a zakoupit přímo v pokladně kina nebo přes internet na www.kinokamenicenl.cz.
14. Na představení označená jako mládeži nepřístupná je nutno na vyžádání pracovníka kina předložit platný doklad k prokázání věku diváka. Divák mladší než 15 let má povolen vstup na tato představení pouze v doprovodu rodiče nebo jiné zodpovědné osoby starší 18 let.
15. Za nezletilé diváky kina, případně jimi způsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný zástupce.
16. Za škody způsobené svým chováním a jednání je divák plně odpovědný a zavazuje se veškerým úhradám spojeným s jejich odstraněním.
17. Filmové představení končí až po skončení projekce závěrečných titulků. Diváci bezpečně odcházejí, až po úplném rozsvícení hlediště. Chrání tím svoji bezpečnost. Provozovatel nezodpovídá jakýmkoliv způsobem za úrazy vzniklé v souvislosti s odchodem diváka před ukončením filmového představení.
18. V případě nedodání nebo nefunkčnosti filmové kopie může dojít ke zrušení představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit do 15 minut před zahájením tohoto představení v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.
19. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dohled, který byl určen vedením školy a diváky do kina uvedl.
20. Provozovatel kina nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.
21. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele vedoucí, produkční kina.
22. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení se s provozním řádem kina a zavazuje se jeho dodržování a respektování jeho ustanovení.
V Kamenici nad Lipou 1.6.2023
SKZM Kamenice nad Lipou
Mgr. Petr Pech vedoucí organizace